SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta


Provozují SPOJE.NET.
Nejlepší internet v Praze.

howto:vps:proxmox-ve:security

Zabezpečení Proxmox VE

Reverzní proxy před pveproxy

Návod volně založen na

/etc/default/pveproxy
ALLOW_FROM="127.0.0.1"
DENY_FROM="all"
POLICY="allow"

/etc/init.d/pveproxy restart

apt install nginx-light

/etc/nginx/sites-available/proxmox
## Momentalne koliduje s letsencryptem, tak to je zakazany nez to bude mozny nakombinovat
#server {
#    listen 80;
#    server_name _;
#    return 302 https://$hostname$request_uri;
#}
 
server {
    listen 443 ssl; #choose your port or just use 443
    server_name _; #place your domain or ip here if needed
 
    #root /usr/share/nginx/www;
 
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/pve1.spoje.net/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/pve1.spoje.net/privkey.pem;
 
    proxy_redirect off;
 
	auth_basic "SPOJE.NET VPS";
	auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
 
	#proxy_ssl_verify off; #default
 
    location ~ ^.+websocket$ {
        proxy_pass https://127.0.0.1:8006;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
 
    location / {
        proxy_pass https://127.0.0.1:8006;
    }
}
username=virtual; echo "${username}:`openssl passwd -apr1`" >> /etc/nginx/.htpasswd

/etc/init.d/nginx restart

howto/vps/proxmox-ve/security.txt · Poslední úprava: 2017/07/18 20:23 autor: harvie