SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:samba:samba-memberdc

Samba server jako člen Active Directory domény

Máme AD doménu např. nasead.local a jméno našeho linux stroje se jmenuje sambasrv

Nejprve nainstalujte samba-common libpam-krb5 krb5-config krb5-user

V /etc/resolv.conf ověříme nastavení DNS. Jako nameserver použijeme stroj, na kterém běží DNS naší AD sítě

domain nasead.local
search nasead.local
nameserver 172.16.7.10
nameserver 172.16.7.9

Do /etc/hosts přidáme IP adresu interface, na které bude probíhat spojení na DC server a pojmenujeme ji plným DNS jménem. tj

127.0.0.1	localhost
172.16.7.73	sambasrv.nasead.local	sambasrv

Nyní nastavíme Kerberos - /etc/krb5.conf

[libdefaults]
	default_realm = NASEAD.LOCAL
	dns_lookup_realm = false
	dns_lookup_kdc = true
	ticket_lifetime = 24h #
	renew_lifetime = 7d
 
 
[realms]
	NASEAD.LOCAL = {
		kdc = dc01.nasead.local
		kdc = dc02.nasead.local
		admin_server = dc01.nasead.local
	}

POZOR: zde musí být jako default_realm uvedena doména VELKÝMA PÍSMENAMA Jako kdc se uvednou fqdn jména doménových řadičů v naší síti, jako admin_server uvádím primární řadič

Nyní přichází na řadu konfigurace smb.conf

#======================= Global Settings =======================
 
[global]
 
 server role = MEMBER SERVER
 security = ads
 realm = nasead.local
 workgroup = nasead
 netbios name = SAMBASRV
 client signing = yes
 client use spnego = yes
 kerberos method = secrets and keytab
 server string = Komentar
 
#### Debugging/Accounting ####
 
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
  log file = /var/log/samba/log.%m
  log level = 5    
 
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
  max log size = 1000
    encrypt passwords = yes
 
    winbind nss info = rfc2307
    winbind trusted domains only = no
    winbind use default domain = yes
    winbind enum users = yes
    winbind enum groups = yes
    winbind refresh tickets = yes
 
# Default ID mapping configuration for local BUILTIN accounts
# and groups on a domain member. The default (*) domain:
# - must not overlap with any domain ID mapping configuration!
# - must use a read-write-enabled back end, such as tdb.
    idmap config * : backend = tdb
    idmap config * : range = 3000-7999
# - You must set a DOMAIN backend configuration
    idmap config nasead : backend = rid
    idmap config nasead : range = 10000-999999
 
 
  vfs objects = acl_xattr
  map acl inherit = yes
  store dos attributes = yes
 
  winbind refresh tickets = yes
  domain master = no
  local master = no  
 
[share]
  comment = sdileny disk
  path = /home/SHARE
  valid users = @nejakaskupina, @administrators 
  browseable = yes     
  read only = no     
  inherit acls = yes     
  inherit permissions = yes

Následujícím krokem ověříme, že se dokážeme autentizovat k DC serveru

# kinit Administrator
Password for Administrator@NASEAD.LOCAL: 

# klist

Pokud je vše OK, po zadání příkazu klist uvidíte vystavený kerberos ticket

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: Administrator@NASEAD.LOCAL

Valid starting    Expires       Service principal
06/05/2019 18:25:13 06/06/2019 04:25:13 krbtgt/NASEAD.LOCAL@NASEAD.LOCAL
	renew until 06/12/2019 18:24:56

Pokud jste se dostal až sem, můžeme přistoupit k připojení samba serveru do domény.

# net ads join -U Administrator
Enter administrator's password: 
Using short domain name -- NASEAD
Joined 'SAMBASRV' to dns domain 'nasead.local'

Pokud se nepovede, přidejte parametr -d 1 pro zobrazení debug hlášek.

Stav připojení do domény mužete ověřit příkazem net ads status -U Administrator

Enter Administrator's password:
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: sambasrv
distinguishedName: CN=sambasrv,OU=Servers,DC=nasead,DC=local
instanceType: 4
whenCreated: 20190607131211.0Z
whenChanged: 20190617143204.0Z
uSNCreated: 11206462
uSNChanged: 11255367
name: lih-zpsx001
objectGUID: 8fe38593-36b4-41e3-993a-77c506e589d
userAccountControl: 69632
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 132052716929628168
lastLogoff: 0
lastLogon: 132052783714159406
localPolicyFlags: 0
pwdLastSet: 132043867314721394
primaryGroupID: 515
objectSid: S-1-5-21-2395078511-4245873061-2388994840-17615
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 66
sAMAccountName: sambasrv$
sAMAccountType: 805306369
dNSHostName: sambasrv.nasead.local
servicePrincipalName: HOST/sambasrv.nasead.local
servicePrincipalName: HOST/SAMBASRV
objectCategory: CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=nasead,DC=local
isCriticalSystemObject: FALSE
dSCorePropagationData: 20190607150627.0Z
dSCorePropagationData: 16010101000001.0Z
mS-DS-CreatorSID: S-1-5-21-2395078511-4245873061-2388994840-17613
lastLogonTimestamp: 132052555244011908
msDS-SupportedEncryptionTypes: 31

Nyní nainstalujte samba attr winbind libpam-winbind libnss-winbind a nastartuje sambu.

Pokud je naše samba členem domény, nastal čas pro nastartování démona winbind

Potom do souboru /etc/nsswitch.conf přidáme možnost načtění uživatelů a skupin z ad. Přidejte winbind na konec řádku passwd a group

passwd:     compat winbind
group:     compat winbind
shadow:     compat
gshadow:    files

Nyní můžeme otestovat

wbinfo --ping-dc - musí zobrazit checking the NETLOGON for domain[NASEAD] dc connection to "dc01.nasead.local" succeeded
wbinfo -g - vypíše skupiny v AD
wbinfo -u - vypíše uživatele v AD
getent passwd - načte všechny uživatele - pokud uvidíte uživatele z AD ve tvaru linuxového passwd tak máte vyhráno.
getent group - načte všechny skupiny (stejné jméno pak použijeme ve valid user pro ověření práv ke sdílené složce)

# getent group | grep nejaka
nejakaskupina:x:31166:

Nyní lze používat klasicky nastavení práv přes chown atd. Ještě ověření funkční samby -

# smbclient -L sambasrv.nasead.local -U NASEAD\\Administrator 
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter NASEAD\Administrators's password: 
Domain=[NASEAD] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.16-Debian]

	Sharename    Type   Comment
	---------    ----   -------
	share      Disk   sdileny disk
	IPC$      IPC    IPC Service (Komentar)
Domain=[NASEAD] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.16-Debian]

	Server        Comment
	---------      -------
	SAMBASRV     Komentar

	Workgroup      Master
	---------      -------
	NASEAD      
howto/samba/samba-memberdc.txt · Poslední úprava: 2022/08/31 11:17 autor: gandalf