SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:misc:czu:ekopod

Ekonomika podniku

Rozvaha (bilance)

 • Aktiva
  • Pohledávky za upsaný základní kapitál
  • Dlouhodobý majetek
   • Dlouhodobý nehmotný majetek
   • Dlouhodobý hmotný majetek
   • Dlouhodobý finanční majetek
  • Oběžná aktiva
   • Zásoby
   • Dlouhodobé pohledávky
   • Krátkodobé pohledávky
   • Krátkodobý finanční majetek
  • Časové rozlišení
 • Pasiva
  • Vlastní kapitál
   • Základní kapitál
   • Kapitálové fondy
   • Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
   • Výsledek hospodaření minulých let
   • Výsledek hospodaření běžného účetního období
  • Cizí zdroje
   • Rezervy
   • Dlouhodobé závazky
   • Krátkodobé závazky
   • Bankovní úvěry a výpomoci
  • Časové rozlišení

Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

 • + Provozní výsledek hospodaření
  • + Přidaná hodnota
   • + Obchodní marže
    • + Tržby za prodej zboží
    • - Náklady vynaložené na prodané zboží
   • + Výkony
    • + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
    • + Změna stavu zásob vlastní činnosti
    • + Aktivace
   • - Výkonová spotřeba
    • + Spotřeba materiálu a energie
    • + Služby
  • - Osobní náklady
   • + Mzdové náklady
   • + Odměny členům organů společnosti a družstva
   • + Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
   • + Sociální náklady
  • - Daně a poplatky
  • - Odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
   • + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
   • + Tržby z prodeje materiálu
  • - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
   • + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
   • + Prodaný materiál
  • - Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
  • + Ostatní provozní výnosy
  • - Ostatní provozní náklady
  • - Převod provozních výnosů
  • + Převod provozních nákladů
 • + Finanční výsledek hospodaření
  • + Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
  • - Prodané cenné papíry a podíly
  • + Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
   • + Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
   • + Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
   • + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
  • + Výnosy z krátkodobého finančního majetku
  • - Náklady z finančního majetku
  • + Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
  • - Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
  • - Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
  • + Výnosové úroky
  • - Nákladové úroky
  • + Ostatní finanční výnosy
  • - Ostatní finanční náklady
  • + Převod finančních výnosů
  • - Převod finančních nákladů
 • - Daň z příjmů za běžnou činnost
  • + splatná
  • + odložená
 • + Mimořádný výsledek hospodaření
  • + Mimořádné výnosy
  • - Mimořádné náklady
  • - Daň z příjmů z mimořádné činnosti
   • + splatná
   • + odložená
 • + Výsledek hospodaření za běžnou činnost
  • + Provozní výsledek hospodaření
  • + Finanční výsledek hospodaření
  • - Daň z příjmů za běžnou činnost
 • + Výsledek hospodaření za účetní období
  • + Výsledek hospodaření za běžnou činnost
  • + Mimořádný výsledek hospodaření
  • - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
 • + Výsledek hospodaření před zdaněním
  • + Provozní výsledek hospodaření
  • + Finanční výsledek hospodaření
  • + Mimořádné výnosy
  • - Mimořádné náklady

Teorie

 • Ekonomická analýza
  • členění
   • z hlediska věcného
    • fundamentální
    • technická
   • z hlediska časového
    • ex-ante (před)
    • ex-post (po)
   • Kategorizace metod
    • technická analýza
     • elementární metody
      • analyza individualnich ukazatelu
       • analyza absolutnich velicin
        • horizontalni
        • vertikalni
       • analyza pomerovych velicin
      • analyza soustav ukazatelu
       • pyramidalni soustavy
       • ploche soustavy
      • komparace
       • vnejsi
       • vnitrni
     • vyssi metody
      • matematicko-statisticke
       • regresni a korelacni analyza
       • analyza rozptylu
       • faktorova analyza
       • teorie pravdepodobnosti
       • diskriminacni analyza
       • matematicke modelovani
      • ostatni metody
       • expertni systemy
       • systemy vyuzivajici teorii mnozin
howto/misc/czu/ekopod.txt · Poslední úprava: 2016/03/14 22:26 autor: 127.0.0.1