SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:misc:yachting_slovnik

Jachtařský slovník

da8fc964f3fb22fc62b7b34adf97e6fa.jpg

Toto je slovník jachtařských pojmů, najdete v něm základní termíny a výrazy používané pro yachting.

ENGLISH ČESKY
—————————————————————————————– —————————————————————————————–
AB (able body) námořník I. třídy
address adresa
adhesive tape lepicí páska
adjustable pliers sikovky
adjustable spanner stavitelný klíč
air in fuel vzduch v přívodu paliva
alongside vedle
alternative penalty alternativní trest
aluminum hliník
amidships uprostřed lodi
anchor kotva, kotvit
anchor off kotva nahoru
anemometer anemometr
anode anoda
anticyclone, high tlaková výše
antifreeze nemrznoucí směs
apparent wind zdánlivý vítr
area oblast
ashore k pobřeží (i na pobřeží)
asking for help volání o pomoc
auxiliary engine pomocný motor
back zpět
backstay zadní stěh
bail out vybírat (vodu)
bailer sací klapka
bailer vylévák
ball bearing block kuličková kladka
barge prám
barograph barograf
barometer barometr
barque bark
batten spíra
bay záliv
be on wire být na hrazdě
beam šířka lodě
bearing (true, magnetic) náměr (pravý, magnetický)
beat stoupačka
Beaufort scale Beaufortova stupnice
bell lodní zvon
Bermudan ketch bermudský keč
Bermudan sloop šalupa
Bermudan yawl bermudský jawl
bill of health zdravotní pojištění
bimini-top přístřešek proti slunci
binocular dalekohled
black smoke cerný kouř
block kladka
blue smoke modrý kouř
boat documents lodní dokumenty
boat hook lodní hák
boat tuning ladění lodě, trimování
boat's name jméno lodě
boatbuilder stavitel lodí
bolt" šroub se závitem (ne vrut)
boom ráhno
bow příď
bow thruster příďová vrtule
bows-to přídí k
break out anchor vyhodit kotvu
break water vlnolam
breaking seas zalamující se vlny
brig briga
broad reach zadoboční vítr
broken keel zlomený kýl
broken rudder zlomené kormidlo
bulkhead přepážka
bull's eye oko, průvlak, kulaté lodní okno
buoy bóje
buoyancy vztlak
burgee lodní vlajka
burn oil hořící olej
butane tank bomba na propan butan
calm klid, 0
calm klidné
cam cleat klema, zásek
camber vydutí plachty
capsize převrácení lodě
Captain's hat kapitánská čepice
centre board ploutev
centre board case ploutvová skříň
certificate of reg istry registrační certifikát
chain řetěz
changeable proměnlivý
Chart Datum hladina moře při LAT (nejnižším astronomickém odlivu)
charter party smlouva o pronájmu lodi
charts mapy
choppy zčeřený
clear sky jasno
clearence odbavení při odplutí (potvrzení)
clearing up vyjasnit se
cleat zásek
clock hodiny
close hulled ostře proti větru
cloudy oblačno
coast guard pobřežní hlídka
cockpit cushions matrace do kokpitu
cockpit table stůl v kokpitu
collision srážka
committee boát člun rozhodcích
commodore prezident jachtklubu
course kurz
course over ground kurs proti dnu
cover (top and bottom) perzenik (vrchní a spodní)
crest hřeben, čepice
crew posádka, kosatník
crew change výměna posádky
crew list seznam posádky
cringle kovové oko v plachtě
cruiser rekreační osobní loď
cruising guide navigační příručka
cunningham napínání předního lemu
cunningham napínání předního lemu hlavní plachty, (kaningem)
current proud
customs celníci
customs clearance celní odbavení
danbuoy světelná bóje
danger nebezpečí
deck paluba
deck brush rejžák na palubu
deck shower palubní sprcha
declaration (health, customs) prohlášení (celní, zdravotní)
declination deklinace nebeského tělesa
decreasing, modera ting slábnoucí
deepen vyhloubit
depression, low tlaková níže
depth hloubka
diaphragm membrána
diesel oil motorová nafta
dinghy člun (bajbót)
dinghy nafukovací člun, ploutvová plachetnice, malý záchranný a komunikační člun na větší lodi
dinghy repair kit sada na opravu člunu
dismasted zlomený stěžen
distilled water destilovaná voda
distress flares signální rakety
distress mirror signální zrcátko
down hatches dveře do kajuty
down-tide odliv
downwind po větru
DR (dead reckoning) poloha podle kurzu a logu
dragging anchor vlečená, nedržící kotva
dragging anchor vleču kotvu, nedrzí kotva
draught ponor lodě
drill vrták, ruční vrtačka
drive belt převodový řemen
drizzle mžení
drop anchor hodit kotvu
dry suchý
eastbound plující na východ
ebb odliv
ebb stream odlivový proud
electric cable elektrický kabel
electric plug elektrická zástrčka
electrical failure porucha v elektrice
electricity elektrický proud
emergency tiller náhradní kormidlo
engine belt klínový řemen
engine failure selhání motoru
engine oil motorový olej
Engine parts části motoru
EPIRB EPIRB - aktivní záchranná signalizační bóje
eraser/pencil tužka
estimated position předpokládaná polha
ETA (estimated time arrival) předpokládaný čas připlutí
ETS (estimated time sailing) předpokládaný čas vyplutí
explosion výbuch
fair hezky
fairlead posuvný kosatkový průvlak
fast rychlý
fend off odrazit
fender odbíječ, fendr
ferro-cement ferro-cement
ferry trajekt
fibre glass skelné vlákno, laminát
fill up naplnit
filler tmel
filter element filtr
fine velmi hezky
fine reach předoboční vítr
finn olympijská lodní třída, jednoposádková, délka 4,50 m, šířka 1,51 m, plocha plachet 10,00 m2
fins ploutve
fire oheň
fire extinguisher hasicí přístroj
fireball Lodní třída (FB), dvouposádková plachetnice s celkovou plochou plachet 24 m čtverečních, hlavní pl
first aid kit lékárnička
fishing boat rybářská loď
fishing gear rybářská výbava
fittings kování
fix poloha podle terestrické navigace
flag halyard výtah na vlajku
flag/nationality vlajka/státní příslušnost
flags vlajky
flashing blikající
flat battery vybitá baterie
flat screwdriver plochý šroubovák
fleet flotila
floating line plovoucí záchranné lano
flood příliv
flood stream přílivový proud
flow obtékání, tok
fog mlha
fog horn roh na troubení v mlze
following sea vlny ze zádi
foredeck přední paluba
foresail přední plachta, kosatka
forestay přední stěh
founder ztroskotat
free practice ukončení karantény, povolení ke vstupu na břeh
fresh breeze čerstvý vítr, 5
front, cold, warm fronta, teplá, studená
fuel station benzinová pumpa
funnel trychtýř
gaff cutter gaflový kutr
gale vichřice, 8
garbage odpad
gas plyn
gasket těsnění
genaker asymetrický spinaker, používá se při plachtění po větru v lehké bríze
genoa sheet otěže geny
gentle breeze slabý vítr, 3
genua druh velké kosatky u současných plachetnic
glass reinforced plastic/GRP vyztužený sklolaminát / GRP
GMT - Greenwich Mean Time světový čas
go ahead jet dopředu
go astern jet dozadu
good dobrá
gooseneck kování na stěžni pro uchycení ráhna
GPS zkratka pro Global Positioning System (GPS) - navigační systém Země, který provozují a udržují v činnosti USA, Ministerstvo obrany. Část systému je zpřístupněna civilnímu využití, mimo jiné signály využívají navigační přijímače komerčně prodávané pro různé oblasti lidské činnosti, např. pro námořní, leteckou, geodetickou navigaci atd.
grease vazelína
great circle ortodroma
groove drážka
group of flashing skupina záblesků
gust poryv
gybe halza
hail kroupy
halyard výtah plachty
hammer kladivo
hand bearing compass ruční náměrový kompas
harbour přístav
harbour dues přístavní poplatky
harbourmaster kapitán přístavu
hatch dekl, lukna
hatch lukna
haze velmi špatná
head sea vlny proti přídi
health authority zdravotní kontrola
helmsman kormidelník
high cloud vysoká oblačnost
high water maximální příliv
high-pressure area oblast vysokého tlaku
holding anchor držící kotva
holding tanks fekální tanky
hook hák
horsepower koňská síla
horseshoe life buoy záchranné kolo
hose hadice
hose connector koncovka na hadici
hull trup
hurricane hurikán, 12
hydraulic fluid hydraulická tekutina turbíny
immigration pasová kontrola
impeller vrtulka čerpadla
increasing, freshe ning sílící
indicator vějička, frklík
inflatable liferaft záchranný ostrůvek
inflator hustilka
inshore na vodě při pobřeží
insurance certificate pojištění
intercept rozdíl mezi vypočítanou a skutečnou LOP
is hiking out vyvažuje
is there enough water? je tam dost vody?
jammer zásek
jerrycan kanystr
jetty molo (malé)
jib kosatka
keel kýl
keel kýl, (také skeg)
keel boat kýlová loď
kicker kiking
kiking kiking ráhna je pákový mechanismus nebo kladkostroj, zavěšený mezi ráhno a patu stěžně. Je to jeden z nejdůležitějších regulačních prvků, kterým se upravuje tvar plachty podle změny povětrnostních podmínek a kursu plavby.
knife nůž
knock rána, klepání
knot uzel
land breeze pevninská bríza
Laser olympijská lodní třída, jednoposádková, délka 4,20 m, šířka 1,40 m, plocha plachet 7,10 m2
last port of call poslední navštívený přístav
launch barkasa, spustit na vodu
leech lík, zadní lem plachty
leeward závětrný, závětří
leg šlák, úsek mezi obraty
length overall/LOA celková délka
lifeboat záchranný člun
lifebuoy záchranná bóje
lifejacket záchranné vesty
lifelines bezpečnostní lanka k harnesům
light air lehký vánek, 1
light breeze vánek, 2
log book lodní deník
LOP (line of position) poziční linie
lose power ztrácí výkon
low cloud nízká oblačnost
low oil pressure nízký tlak oleje
low water maximální odliv
low-pressure area oblast nízkého tlaku
luff přední lem
luff wire lanko předního lemu
lull klid
lull zeslábnutí větru mezi poryvy
magnetic variation magnetická deklinace
main halyard výtah hlavní plachty
main sail hlavní plachta
main, mainsail hlavní plachta
mainsail cover perzenik hlavní plachty
mainsheet hlavní otěže
mainsheet hoop koza hlavních otěž
make fast urychlit
man overboard muž přes palubu
mark značka
masks masky na potápění
mast stěžen
mast stěžeň
mast bend průhyb stěžně
mast heel patka stěžně
mast rake záklon stěžně
mast strut vzpěra stěžně
master's certificate kapitánský průkaz
masthead cutter kutr s vysokostěžnovou takeláží
Mayday SOS
mean střední
measurer měřič
meridian poledník
Middle High Water střední vysoká voda
Middle High Water Neap střední hluchý příliv
Middle High Water Spring střední skočný příliv
Middle Low Water střední nízká voda
Middle Low Water Neap střední hluchý odliv
Middle Low Water Spring střední skočný odliv
Middle Sea Level střední hladina moře
misfire vynechánízapalování
mist opar
moderate průměrná
moderate breeze střední vítr, 4
mold forma, kopyto
mooring buoy vyvazovací bóje
mooring line vyvazovací lano
mooring ring vázací kruh
motor yacht motorová jachta
motorboat motorová jachta
motorsailer plachetnice se silněm motorem
muscle box napínák (krabička s kladkostrojem)
nail hřebík
navigation lights navigační světla
navigation rule navigační pravidlo
neap tide hluchý příliv
near gale slabá vichřice, 7
next port of call přístav, kam loď popluje
no ne
no fuel žádné palivo
not understood nerozuměl jsem
nut matice
O ring 0 kroužek
observed position poloha podle astronomické navigace
occlusion okluze
occulting zatmívající
offshore na volné vodě
outboard přívěsný motor
outhaul napínání spodního lemu
overcast zataženo
overheat přehřátý
owner majitel
paddle pádlo
paint nátér lak
pair of dividers kružítko
paraffin/kerosene parafín/petrolej
parallel rovnoběžka
passport pas
petrol motorový benzín
philips screwdriver křížový šroubovák
pilot cutter lodivodský člun
pitching houpání ( z přídě na zád)
please come prosím odpovězte
please help prosím pomozte
please hurry prosím spěchejte
pliers kleště
plywood překližka
pollution znečištění
pontoon ponton
poor špatná
port levý bok
port of registry rejstříkový přístav (pro české lodě Praha)
port police přístavní policie
port side (portside) levý bok lodi, levobok
port tack plout na pravoboku
porthole neotvíratelná boční okna
Precipitation Srážky
present position současná poloha
pressure tlak
prevailing winds převládající větry
Problems Problémy
pronájem lodě charter
propeller vrtule, lodní šroub
pump handle držadlo k pumpě
pump the bilges pumpovat stoky
quay molo
quick flashing rychle blikající
quickly rychle
race rozjížďka, závod
racer závodní plachetnice
racing dinghy závodní ploutvová plachetnice
radar fix poloha podle radaru
radar reflector radarový odražeč
radio call sign rádiový volací znak
radio licence registrace radiostanice
radio receiver SSB radiový přijímač s modulací SSB
rain déšť
range rozsah
rate měřítko
reach boční vítr
reach raum
rear záď, zadní
reef refovat
regatta závod
registration number registrační číslo
rescue boat záchranný člun
rescue launch záchranný člun
resin pryskyřice
rhumbline loxodroma
ridge hřeben
rig tension napětí takeláže
ring kroužek
rip roztržení
ripples mírné vlny
rise/drop vzrůstá / klesá (o teplotě)
rise/fall vzrůstá / klesá (o tlaku)
rising oil level stoupající hladina oleje
rivet nýt
rivet gun nýtovačka
roller furling (foresail) navíjecí (kosatka)
rolling houpání ( na strany)
rope lano většího průměru
rough sea rozbouřené moře
rudder kormidlo
rudder stock kormidelní kniha
run zadní kurs
run zadní vítr
run aground nasednout na mělčinu
safety equipment záchranné prostředky
safety harness harnes, záchranný pás
sail plachta
sail bag pytel na plachtu
sailing yacht s/y plachetnice
sailmaker výrobce plachet
saw pila
sea moře
sea breeze mořská bríza
sea level hladina moře
sealant těsnící tmel
sealing ring těsnící kroužek
seas vlny z větru
seasickness mořská nemoc
sensor snímač, čidlo
set nastavit
SHA - sight hour angle hodinový úhel
shackle šekl
shallow mělčina
shape tvar
sheave kladka
sheet otěž
ship obchodní loď
ship's log lodní deník
ship's papers lodní doklady
shipwreck vrak lodě
shore line břehová přípojka na sít
short krátký
shorten up zkrátit
shower liják
shroud upínacka, vant
shroud cutter nůžky na vanty
sink potopit se
skeg kýl
skipper kapitán plachetnice
sky obloha
slack off/ease povolit
slack water stojatá voda
sleet plískanice
slight nepatrný
slowly pomalu
smoke kouř
snorkel šnorchl
snow sníh
spanners klíče
speed/depth gauges rychloměr / hloubkoměr (log / lot)
spi-pole end koncovka spinakrového pně
spinnaker spinaker
spinnaker pole spinakrový peň
spreader sáling
spring tide skočný příliv
squall bouře
stainless steel nerez ocel
starboard pravý bok
starboard tack plout na levo boku
start engine nastartovat motor
stationary stacionární
staysail schooner stěhovkový škuner
steady stálý
stear držet kurz, kormidlovat
steel ocel
steep strmý
stereo/tape/CD player rádio/MC/CD
stern záď
stern-to zádí k
stop engine vypnout motor
storm bouře, 10
stove in, holed díra v lodi
strong breeze silný vítr, 6
strong gale silná vichřice, 9
sun awning plátěná sluneční střecha
swells mrtvé vlny
swimming ladder žebřík pro koupání
swing houpání
tack obrat
tank komora
tape measure měřící pásmo
tell-tale špion
thank you děkuji
thermometer teploměr
thermostat termostat
thread nit
thunderstorm bouřka
tide levels hladiny dmutí
tides dmutí
tiller kormidelní páka
tiller extension kormidelní pína
timber řezivo, dřevo
to sail plout, plachtit
torch baterka
track kolejnice jezdce
trade winds pasáty
trailer přívěs (za auto)
transit log/temporary importation permitpovolení k plavbě v teritoriálních vodách a k dočasnému dovozu lodi
transom čelo (přední, zadní)
trapeze hook trapézový hák
traveller jezdec
trolley manipulační vozík
trough brázda
trough koryto mezi vlnami
true wind skutečný vítr
tug remorkér
turn of the tide změna přílivu a odlivu
twilight svítání/západ slunce
twist přetočení (tvaru plachty)
up-tide příliv
upwind proti větru
vaccination list přehled očkování
veer točit se
velocity rychlost
very urgent velmi naléhavé
vessel plavidlo
VHF vysílačka VHF
violent storm silná bouře, 11
visa vízum
visibility viditelnost
warp/line vyvazovací lano
warship vojenská loď
water voda
water in fuel voda v palivu
watertight vodotěsný
waves vlny
weather forecast předpověď počasí
weather report zpráva o počasí
weatherfax přijímač faksimile synoptické mapy
wedge klín
weigh anchor zvednout kotvu
westbound plující na západ
wet mokrý
where can I moor? kde se mohu vyvázat?
white smoke bílý kouř
will not start nestartuje
winch vinšna
winch handle klika k vinšně
wind vítr
windlass elektrický naviják kotvy
windlass control ovládání navijáku kotvy
window okno (plachty)
windward návětrný, návětří
wire lanko, drát
wire hard eye srdíčko lanka
wooden construction dřevěná konstrukce
yes ano
howto/misc/yachting_slovnik.txt · Poslední úprava: 2017/08/09 17:20 autor: harvie