SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:misc:czu:ekopod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:misc:czu:ekopod [2016/03/14 22:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Ekonomika podniku ======
 +
 +===== Rozvaha (bilance) =====
 +
 +  * Aktiva
 +    * Pohledávky za upsaný základní kapitál
 +    * Dlouhodobý majetek
 +      * Dlouhodobý nehmotný majetek
 +      * Dlouhodobý hmotný majetek
 +      * Dlouhodobý finanční majetek
 +    * Oběžná aktiva
 +      * Zásoby
 +      * Dlouhodobé pohledávky
 +      * Krátkodobé pohledávky
 +      * Krátkodobý finanční majetek
 +    * Časové rozlišení
 +  * Pasiva
 +    * Vlastní kapitál
 +      * Základní kapitál
 +      * Kapitálové fondy
 +      * Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
 +      * Výsledek hospodaření minulých let
 +      * Výsledek hospodaření běžného účetního období
 +    * Cizí zdroje
 +      * Rezervy
 +      * Dlouhodobé závazky
 +      * Krátkodobé závazky
 +      * Bankovní úvěry a výpomoci
 +    * Časové rozlišení
 +
 +
 +===== Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) =====
 +
 +    * **+ Provozní výsledek hospodaření**
 +      * **+ Přidaná hodnota**
 +        * + Obchodní marže
 +          * + Tržby za prodej zboží
 +          * - Náklady vynaložené na prodané zboží
 +        * + Výkony
 +          * + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
 +          * + Změna stavu zásob vlastní činnosti
 +          * + Aktivace
 +        * - Výkonová spotřeba
 +          * + Spotřeba materiálu a energie
 +          * + Služby
 +      * - Osobní náklady
 +        * + Mzdové náklady
 +        * + Odměny členům organů společnosti a družstva
 +        * + Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 +        * + Sociální náklady
 +      * - Daně a poplatky
 +      * - Odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 +      * + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
 +        * + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
 +        * + Tržby z prodeje materiálu
 +      * - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
 +        * + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
 +        * + Prodaný materiál
 +      * - Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
 +      * + Ostatní provozní výnosy
 +      * - Ostatní provozní náklady
 +      * - Převod provozních výnosů
 +      * + Převod provozních nákladů
 +    * **+ Finanční výsledek hospodaření**
 +      * + Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
 +      * - Prodané cenné papíry a podíly
 +      * + Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
 +        * + Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
 +        * + Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
 +        * + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
 +      * + Výnosy z krátkodobého finančního majetku
 +      * - Náklady z finančního majetku
 +      * + Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
 +      * - Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
 +      * - Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
 +      * + Výnosové úroky
 +      * - Nákladové úroky
 +      * + Ostatní finanční výnosy
 +      * - Ostatní finanční náklady
 +      * + Převod finančních výnosů
 +      * - Převod finančních nákladů
 +    * **- Daň z příjmů za běžnou činnost**
 +      * + splatná
 +      * + odložená
 +    * **+ Mimořádný výsledek hospodaření**
 +      * + Mimořádné výnosy
 +      * - Mimořádné náklady
 +      * - Daň z příjmů z mimořádné činnosti
 +        * + splatná
 +        * + odložená
 +
 +
 +    * **+ Výsledek hospodaření za běžnou činnost**
 +      * + Provozní výsledek hospodaření
 +      * + Finanční výsledek hospodaření
 +      * - Daň z příjmů za běžnou činnost
 +    * **+ Výsledek hospodaření za účetní období**
 +      * + Výsledek hospodaření za běžnou činnost
 +      * + Mimořádný výsledek hospodaření
 +      * - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
 +    * **+ Výsledek hospodaření před zdaněním**
 +      * + Provozní výsledek hospodaření
 +      * + Finanční výsledek hospodaření
 +      * + Mimořádné výnosy
 +      * - Mimořádné náklady
 +
 +===== Teorie =====
 +
 +  * Ekonomická analýza
 +    * členění
 +      * z hlediska věcného
 +        * fundamentální
 +        * technická
 +      * z hlediska časového
 +        * ex-ante (před)
 +        * ex-post (po)
 +      * Kategorizace metod
 +        * technická analýza
 +          * elementární metody
 +            * analyza individualnich ukazatelu
 +              * analyza absolutnich velicin
 +                * horizontalni
 +                * vertikalni
 +              * analyza pomerovych velicin
 +            * analyza soustav ukazatelu
 +              * pyramidalni soustavy
 +              * ploche soustavy
 +            * komparace
 +              * vnejsi
 +              * vnitrni
 +          * vyssi metody
 +            * matematicko-statisticke
 +              * regresni a korelacni analyza
 +              * analyza rozptylu
 +              * faktorova analyza
 +              * teorie pravdepodobnosti
 +              * diskriminacni analyza
 +              * matematicke modelovani
 +            * ostatni metody
 +              * expertni systemy
 +              * systemy vyuzivajici teorii mnozin
  
howto/misc/czu/ekopod.txt · Poslední úprava: 2016/03/14 22:26 (upraveno mimo DokuWiki)